Archive for tag: Entity Framework 6

Entity Framework Code First Migrations på en Umbraco installation

Arbejder du med kode til en Umbraco installation, som anvender Entity Framework 6 og Code First Migrations, kan det være du kommer i samme situation som mig, hvor Migrations ikke bliver kørt ifm. Web Deploy.

Jeg kunne ikke umiddelbart finde frem til årsagen, men jeg fandt en vej udenom problemet. Det er ikke en perfekt løsning, da den involverer noget manuelt arbejde, men nogle vil påstå, at det er en bedre metode i et produktionssetup, hvor du gerne vil have 100% kontrol over, hvad der sker med din database og hvornår det sker.

Til formålet anvender jeg Package Manager Console, hvor jeg skyder en update-database af mod min produktionsdatabase server og får et script genereret, som jeg så kan fyre af i MSSMS (mod min produktionsdatabase server).

Inden jeg kunne gøre dette, løb jeg dog ind i et par problemer. Det første var at DbProviderFactory skal være til stede i min web.config, for ellers ville update-database kommandoen ikke køre. Dette betyder helt konkret, at flg. skal tilføjes i system.web-sektionen af web.config:

 <system.data>
  <DbProviderFactories>
   <remove invariant="System.Data.SqlClient" />
   <add name="SqlClient Data Provider"
      invariant="System.Data.SqlClient"
      description=".Net Framework Data Provider for SqlServer"
      type="System.Data.SqlClient.SqlClientFactory, System.Data, 
         Version=2.0.0.0, Culture=neutral, 
         PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
  </DbProviderFactories>
 </system.data>

Når dette er på plads kan update-kommandoen udføres med flg. format:

update-database -script -projectname <projektet med entity datacontext>
   -connectionstring <connectionstring til produktionsdatabasen>

NB: Det er naturligvis en forudsætning, at du har adgang til din produktionsdatabase server fra din udviklermaskine (hvilket nok i større setups ikke er sandsynligt), da update-database skal læse migrationshistorikken fra databasen, for at vide, hvilke migrationer der skal udføres.

Efter denne kommando er udført, får du, i Visual Studio, et vindue med SQL-koden, som modsvarer migrationen. Denne kode kan så udføres i MSSMS mod produktionsdatabasen og migrationen er dermed gennemført.

Hvis du føler dig rigtig modig, kan du undlade -script parameteren og få udført opdateringen direkte fra PMC'en. Det sparer dig for at skulle udføre scriptet i MSSMS efter det er genereret i PMC, men det fjerner også muligheden for, at kontrollere, hvad migrationsscriptet rent faktisk har tænkt sig, at gøre ved din produktionsdatabase...

Placer dine Entity Framework Migrationsfiler i en alternativ mappe

Jeg har i min anvendelse af Entity Framework haft behov for at placere mine migrationsfiler et andet sted end de, som standard, bliver placeret.

Dette kan gøres i constructoren af DbMigrationsConfiguration (Configurations.cs). Denne fil bliver genereret, når man slår migrations til (Enable-Migrations i PMC).

Egenskaben hedder MigrationsDirectory og skal sættes til en relativ sti ift. den DLL, som migrations ligger i. Følgende er et eksempel på dette:

internal sealed class Configuration 
  : DbMigrationsConfiguration<ShopContext>
{
   public Configuration()
    {
        MigrationsDirectory = "Ef\\Migrations";
        MigrationsNamespace = "Shop.Repositories.Ef.Migrations";
    }
}

I ovenstående har jeg dels, med MigrationsDirectory, sat mappen migrationfiler skrives til, dels, med MigrationsNamespace, det namespace, som nye migrations anvender. Det kan være relevant, at namespace følger placeringen af de fysiske filer og det har man, som her demonstreret, mulighed for også at styre.

Gem afledte egenskaber i databasen med Entity Framework

Jeg sidder og arbejder med CodeFirst i Entity Framework 6 (EF6) og det er sådan set også helt fint. Jeg dog hidtil haft en lille udfordring med, at beregnede egenskaber ikke rigtig kom med ned i databasen og jeg dermed skulle have indlæst objektet i hukommelsen for at kunne arbejde med disse egenskaber.

Det er i mere komplekse tilfælde nok også det rigtige at gøre, men for nogle typer data, kan det være rigtig praktisk, at få den beregnede værdi gemt i databasen, så der kan foretages forespørgsler på disse egenskaber direkte i databasen, uden man skal have dem ind i hukommelsen.

Hidtil har et objekt haft nogenlunde flg. struktur:

public class Kamp
{
    public List<Periode> Perioder { get; set; }

  public DateTime Startdato { get; set; }
    public DateTime Slutdato
    {
        get
        {
      return 
        Startdato.AddTicks(
          Perioder.Sum(p => p.Loebetid.Ticks));
        }
    }
}

public class Periode
{
    public TimeSpan Loebetid { get; set; }
}

Her har jeg en Kamp som kan have flere perioder. Hver periode har en løbetid på et givet tidsinterval. Slutdatoen bliver derfor summen af løbetider for alle perioder. Hvis jeg ændrer løbetiden på en periode (via objektet af typen Kamp), vil slutdatoen ændre sig automatisk, hvilket jo er rigtig rart!

Nu vil jeg imidlertid gerne finde alle de kampe som er igang, dvs. den aktuelle dato ligger mellem startdatoen og slutdatoen. For at kunne opfylde dette krav er jeg med den aktuelle struktur, nød til at indlæse alle kampe, hvor den aktuelle dato er større end eller lig med startdatoen og derefter gennemløbe alle kampe (i hukommelsen) for at se, om slutdatoen er overskredet. Det er måske ikke det store problem, hvis man har 100 kampe, men hvis man har en mio eller flere, har jeg på fornemmelsen, at det bliver en ret tung omgang. Desuden vil det med tiden blive et større og større problem, da flere og flere kampes startdato vil ligge i fortiden og dermed blive indlæst i denne forspørgsel. Der må altså tænkes lidt alternativt...

En løsningsmulighed

Gem slutdatoen uden at gøre den til simpel egenskab med get og set. Dette gøres ved at lade slutdatoen bibeholde sin getter og så tilføje en tom setter. På den måde vil EF generere egenskaben i databasen og gemme den værdi som getteren genererer, når objektet gemmes.

Når objektet indlæses igen, vil værdien bare blive skrottet, da slutdatoen jo beregnes på grundlag af de indlæste perioder (husk at "Include" Perioder i din query!).

Kamp kommer til at se således ud i stedet:

public class Kamp
{
    public List<Periode> Perioder { get; set; }

  public DateTime Startdato { get; set; }
    public DateTime Slutdato
    {
        get
        {
            return 
        Startdato.AddTicks(
          Perioder.Sum(p => p.Loebetid.Ticks));
        }
        set {}
    }
}

Kører du nu Add-Migration fra PMC (Package Manager Console) i VS, vil der blive genereret et felt til slutdato i Kamp-tabellen. Dette felt kan nu anvendes til at foretage forespørgsler på, for den gemte værdi er den beregnede slutdato på det tidspunkt, hvor Kampen sidst blev gemt. Det kunne f.eks. se således ud i LINQ to EF:

using(var ctx = new DataContext())
{
    var igangvaerendeKampe =
        ctx.Kampe
           .Include(k => k.Perioder)
           .Where(k => k.Startdato <= DateTime.Now
                       && k.Slutdato >= DateTime.Now)
           .ToList();

     return igangvaerendeKampe;
}

Med ovenstående har du filtreret kampene i databasen og nok gjort noget godt for dit systems performance og skalerbarhed i fremtiden...

Konklusion

Alt efter ens krav og behov til funktionalitet, kan det godt betale sig, at gå lidt på kompromis med de strikse normaliseringskrave der ellers bør herske ifm. databasedesign. I dette tilfælde vil jeg gætte på, at der på sigt er vundet en del performance og dermed et problem afværget - inden det opstod.